ધોરણ-1 થી 8 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે FLN કાર્યપોથી ડાઉનલોડ

For primary school children sitting at home or at school, useful reading, counting and writing tasks are created. From class 8 to class 8, there are different activities for the children of class 12, like class 3, class 4, class 5, class 6, class 7 and class 8. In this work pothi, children can learn a lot by working according to their level according to their ability and can learn a lot by doing it according to the guidance.

મહત્વપૂર્ણ લિંક

એકમ મુજબ અધ્યયન નિષ્પતિ તમામ ધોરણની ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો 

મહત્વપૂર્ણ લિંક

ધોરણ 1 , 2 વિદ્યાર્થી કાર્યપોથી CLICK HERE

ધોરણ 3 થી 5 વિદ્યાર્થી કાર્યપોથી CLICK HERE

ધોરણ 6 થી 8 વિદ્યાર્થી કાર્યપોથી CLICK HERE

If there is, it is very important for children not to complete reading, writing, and counting. It is very important to review them. This is a very good workbook for learning. Therefore, teachers should take screenshots of the workbook and put it in groups every day for children to use. Or the entire PDF can be sent and the parents can also be explained how the child has to work or the children can also be guided in person.

Visit the children using corona mattresses and explain to them the working of this work and let the children work. Both useful work will be useful for children and it will be fun. Children are ready to learn this new thing

Leave a Comment